DODATEČNÉ POVOLENÍ "ČERNÉ" STAVBY

PRAHA   I   KRÁLOVÉHRADECKÝ   I STŘEDOČESKÝ   I   PARDUBICKÝ   A   LIBERECKÝ KRAJ

   Několik málo příkladů z dokumentace pro dodatečné stavební povolení stavby, eventuálně z dokumentace změny stavby před dokončením pro "legalizování černých staveb." Vesměs se jedná o stavby menšího rozsahu sloužící jako příslušenství při rodinném domu. Strukturu dokumentace předepisuje vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb s ohledem na zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon. Dokumentace se skládá z 5 částí, a sice průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a schémat, samotné dokumentace staveb a dokladové části, kde se dokládají stanoviska dotčených orgánů státní správy (odbor životního prostředí, odbor územního plánování, vyjádření obce, geometrický plán atp.). V mnoha případech je právě dokladová část rozhodující pro povolení stavby.  Nedílnou součástí dokumentace je rovněž přiložení projektu Požárně bezpečnostního řešení stavby - tzv. PBŘS.

   Nastíněná struktura dokumentace je však pouze rámcová. Každá stavba se povoluje individuálně dle režimu, který reflektuje právě řešenou stavbu. Strukturu dokumentace a požadované přílohy dokladové části stanoví vždy referent stavebního úřadu.


PASPORTY EXISTUJÍCÍCH STAVEB

PRAHA    I    KRÁLOVÉHRADECKÝ    I    STŘEDOČESKÝ    I    PARDUBICKÝ  A   LIBERECKÝ KRAJ

   Pasport stavby se v posledních letech vyhotovuje zejména v souvislosti s probíhajícími revizemi katastrálního operátu - podíl pasportů zpracovávaných pro zpřesnění vnějšího obvodu budovy v katastrálních mapách představuje 70% všech zakázek.

     Dalším důvodem pro pořízení zjednodušené dokumentace stavby je plánovaná rekonstrukce objektu bez původního projektu a dále potřeba doložení dokumentace stavebnímu úřadu v souvislosti povinností majitele nemovitosti uchovávat ověřenou aktuální projektovou dokumentaci stavby po celou dobu její životnosti, jak ukládá aktuální znění Stavebního zákona. Zde je několik málo ukázek z grafických částí zpracovávaných dokumentací ...


DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ OBJEKTU

     V případě plánování odstranění stavby nabízím vyhotovení dokumentace bouracích prací dle vyhlášky č. 499/200 Sb. O dokumentaci staveb potřebnou pro podání ohlášení odstranění objektu. Součástí vyhotovení projektu / potřebné dokumentace dle předepsaného rozsahu je i vyřízení potřebné administrativy "na klíč." Výsledkem této zakázky je vydání povolení o odstranění objektu. Po ukončení bouracích prací uvedu v pořádek i výmaz objektu z evidence katastrálního operátu. Cenová kalkulace je individuální dle rozsahu zakázky, použitých materiálů atp. O nezávaznou cenovou nabídku si neváhejte napsat.


ZÁMEK RODU HARRACHŮ

PASPORT CELÉ STAVBY, Stěžery (okres Hradec Králové)

    Zjednodušená projektová dokumentace - pasport stavby - může sloužit i jako podklad pro stavebně-historické průzkumy staveb. Takovým případem byla i stavebně-historická analýza zámku v královéhradecké obci Stěžery, který byl v roce 1802 přestavěn Arnoštem Kryštofem hrabětem Harrachem z původní renesanční tvrze ze 16. století. Objekt je na seznamu nemovitých kulturních památek Památkového ústavu ČR.

     I historické kulturní památky vyžadují proces stavební pasportizace, nedochovala-li se od objektu žádná původní dokumentace. Dnes byla s paní starostkou královéhradecké obce Stěžery podepsána smlouva o vyhotovení zjednodušené projektové dokumentace raně barokního zámku rodu Harrachů přestavěného z původně gotické tvrze ze 16. století, která bude sloužit jako podklad pro vyhotovení stavebně-historického průzkumu a následné plánování rekonstrukce celého objektu - čas běží. HRA PRÁVĚ ZAČÍNÁ!SKLÁŘSKÁ HUŤ

PASPORT CELÉ STAVBY, Smržovka (okres Jablonec nad Nisou)

     Dalším velkým projektem na zpracování zjednodušené projektové dokumentace je bývalý výrobní a skladovací areál sklářské huti na jablonecké Smržovce, který byl vystavěný na počátku 20. století. Objekt je dochovaným dokladem o výrobním umu českého národa.

      Historické výrobní areály a industriální brownfieldy mají úžasně podmanivé kouzlo - takové má i starý výrobní areál jizerskohorských skláren na Smržovce, jehož původní projektová dokumentace se bohužel nedochovala, a tak zpracování pasportu stavby je přesně ten správný krok kupředu před započetím stavebních záchranných prací. Také vlastníte sklárnu? Neváhejte a kontaktujte mě ve věci vypracování zakreslení stávajícího stavu a vyhotovení zjednodušené projektové dokumentace.


JIHOČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST

PASPORT CELÉ STAVBY, Břehov (okr. České Budějovice)

   V současné době, kdy je stavební fond některými odborníky považovaný za již vyčerpaný, je kladen důraz na obnovu a rekonstrukci stávajících staveb. Jedním takovým objektem je areál selské zemědělské usedlosti z roku 1901 v jihočeské vesnici Břehov, kterému architekt vdechne nový život v podobě využití pro pořádání svatebních veselic. Vyhotovený pasport stavby slouží jako projekční podklad pro plánování stavebních zásahů.PIVOVAR AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA

FASÁDNÍ POHLEDY, Mělník (okres Mělník)

      Pasportizace staveb se užívá i jako částečné analýzy objektu - v tomto případě tedy pouze pro zkreslení stávajícího stavu fasádních pohledů, které bude sloužit jako podklad pro další plánované stavební práce v souvislosti s renovací objektu.

     Nemusíte vlastnit právě barokní pivovar jakým je tento při mělnickém Augustiniánském klášteře, abyste potřebovali zpracování dokumentace objektu pro plánování jeho následné rekonstrukce. Od přípravy potřebných podkladů jsem tu já. 


HOSPODÁŘSKÉ ZÁMECKÉ STAVBY

PASPORT CELÉ STAVBY, Tmaň (okr. Beroun)

     Další výzvou na vyhotovení pasportu stavby, tedy vypracování zjednodušené projektové dokumentace sloužící jako výchozí podklad pro zpracování architektonické studie, jsou objekty rozsáhlého hospodářského zázemí z 18. století při barokním zámku ve středočeské obci Tmaň nedaleko okresního města Benešov. 

     Zastavěná plocha pasportovaných staveb čítá 2 100 metrů čtverečných stodol, chlévů, sýpek, špýcharů, stájí atp., které se po citlivé adaptaci nadechnou v duchu nového rodinného bydlení. Plánujete i vy rekonstrukci, adaptaci, stavební práce a nemáte od Vašich nemovitostí žádnou projektovou dokumentaci? Pak potřebujete právě mé služby.  


CHLUMECKÁ DŘEVĚNKA

PASPORT CELÉ STAVBY, Chlumec nad Cidlinou (okr. Hradec Králové)

  Jednou z dalších zajímavých akcí, bylo zakreslení stávajícího stavu objektu chlumecké dřevěnky, dřevěného poválečného srubového domku z roku 1948, který byl původně vystavěný pro chlumeckého obyvatele, plicního lékaře - odborníka působícího v místní okresní nemocnici v 50. letech minulého století, MUDr. Petra Poliščuka, původem ruského uprchlíka, který po konci první světové války emigroval z Rusi do Československa.

   Atmosféra objektu je skutečně okouzlující nejen díky autentickému vzezření, který současní majitelé zachovávají, ačkoliv objekt využívají pro trvalé bydlení, ale rovněž díky proporčnímu hmotovému řešení, které respektuje okolní zástavbu, a tak, ačkoliv se jedná o objekt stavebně výjimečný, nenarušuje nikterak okolní zástavbu.


ROUBENÁ CHALUPA z roku 1850

PASPORT CELÉ STAVBY, Všestary - Chlum (okr. Hradec králové)

   Jubilejní 100. pasport v pořadí připadl právě na tento klenot v královéhradeckém okrese nedaleko místa největší bitvy na území Čech, bitvy Na Chlumu v roce 1866. Jedná se o roubenou chalupu vystavěnou odhadem v první polovině 19. století, která zmíněnou bitvu již zažila - ba dokonce i bez úhony přečkala.