DODATEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ

   V souvislosti s probíhajícími revizemi katastrálního operátu vzniká u mnoha vlastníků potřeba pro dodatečné povolení "ČERNÝCH STAVEB," tedy staveb a objektů bez řádně uděleného souhlasu se stavbou, tedy bez stavebního povolení.

   Ve věci "legalizace černých staveb" nabízím kompletní vyřízení na klíč po finální zákres objektu do map katastru nemovitostí. V rámci poskytovaných služeb nabízím zastupování stavebníka při jednání se stavebním a katastrálním úřadem, vyřizování závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyřízení veškerých příloh pro projektovou dokumentaci dle požadavků příslušného stavebního úřadu. Projektová dokumentace je zpracovávána dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavebním zákonem. Ve věci dodatečného povolení stavby se dle vyhodnocení situace stavebním úřadem předkládají různé stupně dokumentace:

 • DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS
 • DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
 • DOKUMENTACE PRO DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
 • DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM
 • ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE / PASPORT STAVBY (ve výjimečných případech)
 • DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ (v případě, že stavebník hodlá odstranit existující stavbu)


Ceník pro dodatečné povolení stavby

Celková cena za vyhotovení dokumentace pro dodatečné povolení stavby se stanovuje vždy individuálně na základě vyhodnocení dané situace po prvotní konzultaci s klientem a po prvotní konzultaci s místně příslušným odborem výstavby.


PASPORT STAVBY

   Pasport stavby není dle platného Stavebního zákona nástrojem pro "legalizaci" černých staveb, nicméně v opodstatněných případech na základě uvážení referenta příslušného stavebního úřadu jej lze využít pro uvedení věci existující, doposud neevidované, stavby v pořádek. Pasport stavby se aplikuje především u staveb, které mají udělené stavební povolení / stavební souhlas, avšak od objektu nebyla dochována dokumentace reflektující její stavebně-technické uspořádání.

   Pasport stavby je zakreslení stávajícího stavu objektu. Jedná se o zjednodušenou dokumentaci reflektující skutečný, aktuální stavebně-technický stav stavby. Zpracovává se na základě místního šetření - osobní prohlídky, zaměření objektu a jednotlivých konstrukcí, vytvoření fotodokumentace a vyhodnocení aktuálního stavu na základě vizuální kontroly.

   Tato zjednodušená projektová dokumentace zahrnuje průvodní a technickou zprávu, situační schémata, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, pohledy, případně další potřebné výkresy dle účelu zpracování pasportu. 


 • Slouží jako podklad pro plánované stavební práce (rekonstrukce, přístavba .. ).
 • Dle § 125 platného Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. má každý majitel stavby povinnost uchovávat aktuální dokumentaci o skutečném provedení stavby po celou dobu její životnosti - stavební úřad může majiteli nemovitosti nařídit tuto dokumentaci zpracovat, tedy dodat pasport stavby.
 • Slouží jako nástroj pro urovnání nesrovnalostí v katastru nemovitostí (nesrovnalosti týkající se špatného zakreslení obvodu vnějšího líce stavby v katastrální mapě - možnost pouhého doložení pasportu vždy určí příslušný stavební úřad: obvykle lze uplatnit pouze v případě, že existují historické prameny o tom, že stavba, či její část předmětná nesouladu byla v minulosti řádně povolena).
 • Slouží jako podklad pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.
 • Slouží jako podklad pro zpracování stavebně-historického průzkumu.
 • Slouží jako podklad při komunikaci se stavebním úřadem.
 • Je potřebný v případě prodeje nemovitosti novému majiteli - nedochovala-li se původní dokumentace.


Ceník pro pasport stavby

Celková cena za vyhotovení zjednodušené projektové dokumentace stavby se stanovuje vždy individuálně na základě vyhodnocení dané situace po prvotní konzultaci s klientem.

Celková cena je vždy smluvně pevně stanovena předem bez pozdějších přirážek.